Praktijkgebieden

Advocatenkantoor De Jonghe behandelt voornamelijk dossiers in volgende rechtsgebieden:

  • FAMILIERECHT

Tegenwoordig hoeft men niet gehuwd te zijn om in contact te komen met justitie. Het familierecht is veel meer dan een echtscheiding alleen. Zo omvat het familierecht eveneens zaken m.b.t. adoptie, afstamming, erkenning, huwelijkscontracten, beëindiging van een wettelijke of feitelijke samenwoning, regeling m.b.t. de verblijfsregeling en financiële regeling voor de kinderen, persoonlijke onderhoudsbijdragen, vereffening en verdeling van het huwelijksvermogen, kwesties i.v.m. nalatenschappen, schenkingen, testamenten,…

Reeds tijdens haar studies heeft advocaat Britt De Jonghe een bijzondere interesse en expertise opgebouwd binnen het familierecht zodat zij U met raad en daad bijstand kan verlenen in deze gevoelige materie.

  • JEUGDRECHT

Advocaat Britt De Jonghe is houder van het certificaat bijzondere opleiding jeugdrecht, zodat zij gemachtigd is om minderjarigen bij te staan wanneer zij slachtoffer zijn van een verontrustende opvoedingssituatie of wanneer zij verdacht worden van het plegen van een misdrijf.

  • APPARTEMENTS-MEDEËIGENDOM

Als syndicus heeft advocaat Britt De Jonghe een grondige kennis van de wetgeving op de mede-eigendom zodat zij perfect geplaatst is om advies te verlenen of om Uw vereniging van mede-eigenaars in rechte te vertegenwoordigen.

  • HUUR EN HANDELSHUUR

 Advocaat Britt De Jonghe kan U met kennis van zaken bijstaan bij het opstellen van een huurovereenkomst en bij het verlenen van advies en gerechtelijke bijstand bij huurgeschillen.

  • VERZEKERINGS,- VERKEERS, – EN AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

Hieronder valt het algemeen verzekeringsrecht en specifieke reglementeringen m.b.t. verzekeringen, het algemene aansprakelijkheidsrecht m.i.v. de behandeling van schadedossiers, opstellen van schadeclaims en verweer tegen schadeclaims, de aansprakelijkheid in bijzondere sectoren (o.a. burgerlijke aansprakelijkheid, medische aansprakelijkheid, arbeidsongevallen, brandverzekering,…), bijstand op strafrechtelijk en burgerrechtelijk gebied in procedures naar aanleiding van verkeersovertredingen en schadedossiers hieraan verbonden.

  • STRAFRECHT

Advocaat Britt De Jonghe geeft bijstand aan zowel beschuldigde als slachtoffer. Zij kan in de eerste plaats advies geven maar daarnaast ook effectieve verdediging bieden tijdens de procedure.

Hieronder valt eveneens bijstand voor de commissie bescherming maatschappij en de strafuitvoeringsrechtbank.

Daarnaast heeft zij de Salduz opleiding gevolgd zodat er bijstand kan worden verleend aan verdachten tijdens hun verhoren zodat de verdediging nadien optimaal kan worden gewaarborgd met de vereiste dossierkennis.

  • INCASSO EN BESLAG

Advocaat Britt De Jonghe staat ook in voor de invordering van Uw facturen. Er kunnen specifieke afspraken worden gemaakt m.b.t. het ereloon en de kosten van het kantoor indien U veelvuldig geconfronteerd wordt met wanbetalers.

 

“Een advocaat – beter vroeg dan laat. Het is enorm belangrijk dat men zich op voorhand door iemand met kennis van zaken laat adviseren opdat veel juridische problemen in de toekomst kunnen vermeden worden.”